TỬ VI TỔNG QUÁT CÁC TUỔI - NĂM TÂN SỬU 2021

 

TUỔI

NAM MẠNG

NỮ MẠNG

    KỶ DẬU 1969

nam 1969

nữ 1969

   CANH TUẤT 1970

nam 1970

nữ 1970

   TÂN HỢI 1971

nam 1971

nữ 1971

   NHÂM TÝ 1972

nam 1972

nữ 1972

   QUÝ SỬU 1973

nam 1973

nữ 1973

   GIÁP DẦN 1974

nam 1974

nữ 1974

   ẤT MÃO 1975

nam 1975

nữ 1975

   BÍNH THÌN 1976

nam 1976

nữ 1976

   ĐINH TỴ 1977 nam 1977 nữ 1977
   MẬU NGỌ 1978 nam 1978 nữ 1978
   KỶ MÙI 1979 nam 1979 nữ 1979
   CANH THÂN 1980 nam 1980 nữ 1980
   TÂN DẬU 1981 nam 1981 nữ 1981
   NHÂM TUẤT 1982 nam 1982 nữ 1982
   QUÝ HỢI 1983 nam 1983 nữ 1983
   GIÁP TÝ 1984 nam 1984 nữ 1984
   ẤT SỬU 1985 (hoàn thành) nam 1985 nữ 1985
   BÍNH DẦN 1986 (hoàn thành) nam 1986 nữ 1986
   ĐINH MÃO 1987 (hoàn thành) nam 1987 nữ 1987
   MẬU THÌN 1988 (hoàn thành) nam 1988 nữ 1988
   KỶ TỴ 1989 nam 1989 nữ 1989
   CANH NGỌ 1990 nam 1990 nữ 1990
   TÂN MÙI 1991 nam 1991 nữ 1991
   NHÂM THÂN 1992 nam 1992 nữ 1992
   QUÝ DẬU 1993 nam 1993 nữ 1993
    GIÁP TUẤT 1994 nam 1994 nữ 1994
   ẤT HỢI 1995 nam 1995 nữ 1995
   BÍNH TÝ 1996 nam 1996 nữ 1996
   ĐINH SỬU 1997 nam 1997 nữ 1997
   MẬU DẦN 1998 nam 1998 nữ 1998
   KỶ MÃO 1999 nam 1999 nữ 1999
   CANH THÌN 2000 nam 2000 nữ 2000
   TÂN TỴ 2001 nam 2001 nữ 2001
Bài viết khác